Author: Správa webu

Antropologická analýza lidských kosterních pozůstatků se nedílně skládá z terénní a laboratorní části. Terénní antropologické analýzy zahrnují hodnocení tzv. polohových transformací, které buď umožňují rekonstrukci primární pohřební polohy, nebo detekci, zda konkrétní tělo bylo uloženo v primárním dutém prostoru (tzn. rakev, výklenek či komora)...

Studium mikrostruktur zubního cementu se často používá k určování věku zvířat a člověka. Cement přirůstá během života jedince. Přírůstky cementu se studují na výbrusech, který se provádí v první třetině kořenu zubu. Používají se kořeny špičáků a prvních stoliček...

Makrozbytková analýza se zabývá vyhledáváním, separací a determinací makrozbytků rostlin (semena, plody, jehlice, pupeny, letorosty…) z archeologických situací. Makrozbytková analýza se pokouší stanovit sortiment pěstovaných plodin, rekonstruovat agrotechnické praktiky a postupy, zemědělské systémy...

Pylová zrna jsou jednobuněčné pohlavní buňky rostlin, které slouží pro jejich pohlavní rozmnožování a přenos genetické informace. Spóry mechů, kapradin a přesliček jsou morfologicky odlišné a rovněž jejich funkce v rozmnožování je odlišná. Rostliny produkují enormní množství pylových zrn, která se šíří větrem a následně se...

Xylotomická a antrakologická analýza využívá anatomické determinace fragmentů dřev. Xylotomická analýza zkoumá nespálené zlomky dřev (vodou konzervované, mineralizované a inkrustované kovy). Antrakologická analýza zkoumá zuhelnatělé fragmenty dřeva – uhlíky...

Archeozoologie neboli zooarcheologie je vědecký obor, který studuje zbytky fauny z archeologických lokalit, jako jsou kosti a zuby obratlovců, schránky měkkýšů atd. Studiem těchto pozůstatků je zjistit vztah člověk a zvířat během jejich vzájemné společné historie...

Analýzy stabilních izotopů (C,N a O) a stanovení poměru stronciových izotopů 87Sr/86Sr  jsou poměrně dlouhodobě používanými metodami v geochemii, geochronologii a geologii. Poměr stronciových izotopů  87Sr/86Sr se v geologii používá na datováni hlubinných vyvřelých hornin a na datování mořských sedimentů...

Archeogentika se jako obor prosadila na počátku 90. let a rozvíjí se řadu let i u nás (viz přehledný článek Pavelka a Šmejda, 2007), ale byla zaměřena především na lidský materiál (Černý et al., 1997, 2003)...

Studium mikrostruktur zubního cementu se často používá k určování věku zvířat a člověka. Cement přirůstá během života jedince. Přírůstky cementu se studují na výbrusech, který se provádí v první třetině kořenu zubu. Používají se kořeny špičáků a prvních stoliček...

Traseologie (neboli mikroskopická analýza pracovních stop) je archeologická metoda, která pomocí mikroskopu zkoumá povrch nástrojů (kamenných i kostěných) a hledá charakteristické stopy používání, poškození nebo rezidua umožňující určit způsob použití/funkci nástroje...