Geoarcheologie

V rámci elektronové mikroskopie lze aplikovat v zásadě dvě rozdílné metody s využitím odlišného technického vybavení. Každá z těchto metod vyžaduje poněkud odlišný přístup, případně přípravu materiálů pro analýzy a následné výstupy....

Laboratoř rentgeno-fluorescenční spektrometrie (dále jen laboratoř XRF) je součástí Archeologického centra Olomouc již od září roku 2018. V současnosti laboratoř XRF disponuje jedním rentgeno-fluorescenčním spektrometrem Delta Dynamic XRF, BAS Rudice, ruční a stolní vrtačkou pro odběr vzorků a notebookem pro zpracování dat...

Už od roku 1865, kdy britský starožitník John Lubbock ve svém díle Pre-historic Times rozdělil dobu kamennou na starší paleolit a mladší neolit (Lubbock 1865), je štípaná industrie považována za jeden z klíčových pramenů hmotné kultury, který nám umožňuje lépe porozumět dávno zaniklým pravěkým kulturám...

Součástí studia kamenné štípané industrie je také určení suroviny použité na výrobu a jejího původu. Počátky určování surovin štípané industrie jsou stejně staré, jako sám vědecký zájem o tento druh archeologických nálezů. Počátky skutečně vědeckého přístupu, založeného na spolupráci archeologů s geology potom spadají asi...

V rámci centra ERCA je možné využít také možnosti odborného určení suroviny kamenné broušené industrie. Prvním stupněm je přibližné makroskopické určení s využitím srovnávací sbírky. Surovinu je také možné studovat bez poškození artefaktu pod stereomikroskopem...

Podstatou petroarcheologické analýzy keramiky je zhodnocení mineralogického složení keramických střepů za účelem zjištění například provenience materiálu použitého na výrobu keramiky, rekonstrukci výrobních technologií (metody tváření, podmínky vypalování) a variace v čase a prostoru a vysvětlení technologických možností (Quin, 2013; Rice, 1987)...

Analýza sedimentů na archeologických lokalitách je důležitá pro poznání okolností vzniku, funkce, užívání a zániku lokality. Specifická kontextuální analýza sedimentů založená na mikroskopickém studiu neporušených sedimentů, známá jako půdní mikromorfologie, je často nezbytná pro správnou interpretaci archeologického záznamu...

Geochemická analýza je nedílnou součástí kvalitního geoarcheologického výzkumu. Typ analýzy je však závislý na konkrétní informaci, kterou chceme získat. To znamená, že pokud například bude cílem výzkumu zjistit distribuci prvků související s potenciální těžbou v rámci lokality je na místě multiprvková analýza a stanovení stopových prvků...