Srpen 2020

Traseologie (neboli mikroskopická analýza pracovních stop) je archeologická metoda, která pomocí mikroskopu zkoumá povrch nástrojů (kamenných i kostěných) a hledá charakteristické stopy používání, poškození nebo rezidua umožňující určit způsob použití/funkci nástroje...

Už od roku 1865, kdy britský starožitník John Lubbock ve svém díle Pre-historic Times rozdělil dobu kamennou na starší paleolit a mladší neolit (Lubbock 1865), je štípaná industrie považována za jeden z klíčových pramenů hmotné kultury, který nám umožňuje lépe porozumět dávno zaniklým pravěkým kulturám...

Součástí studia kamenné štípané industrie je také určení suroviny použité na výrobu a jejího původu. Počátky určování surovin štípané industrie jsou stejně staré, jako sám vědecký zájem o tento druh archeologických nálezů. Počátky skutečně vědeckého přístupu, založeného na spolupráci archeologů s geology potom spadají asi...

V rámci centra ERCA je možné využít také možnosti odborného určení suroviny kamenné broušené industrie. Prvním stupněm je přibližné makroskopické určení s využitím srovnávací sbírky. Surovinu je také možné studovat bez poškození artefaktu pod stereomikroskopem...

Podstatou petroarcheologické analýzy keramiky je zhodnocení mineralogického složení keramických střepů za účelem zjištění například provenience materiálu použitého na výrobu keramiky, rekonstrukci výrobních technologií (metody tváření, podmínky vypalování) a variace v čase a prostoru a vysvětlení technologických možností (Quin, 2013; Rice, 1987)...

Analýza sedimentů na archeologických lokalitách je důležitá pro poznání okolností vzniku, funkce, užívání a zániku lokality. Specifická kontextuální analýza sedimentů založená na mikroskopickém studiu neporušených sedimentů, známá jako půdní mikromorfologie, je často nezbytná pro správnou interpretaci archeologického záznamu...

Geochemická analýza je nedílnou součástí kvalitního geoarcheologického výzkumu. Typ analýzy je však závislý na konkrétní informaci, kterou chceme získat. To znamená, že pokud například bude cílem výzkumu zjistit distribuci prvků související s potenciální těžbou v rámci lokality je na místě multiprvková analýza a stanovení stopových prvků...

Rekognoskace terénu propojená se znalostí topografických, geomorfologických a geologických podkladů je jedním ze základních kroků při posuzování archeologické lokality, resp. možných formačních procesů, které ovlivňují zásadně vznik a zachování archeologického záznamu...