Určení suroviny kamenné štípané industrie

Určení suroviny kamenné štípané industrie

Součástí studia kamenné štípané industrie je také určení suroviny použité na výrobu a jejího původu. Počátky určování surovin štípané industrie jsou stejně staré, jako sám vědecký zájem o tento druh archeologických nálezů. Počátky skutečně vědeckého přístupu, založeného na spolupráci archeologů s geology potom spadají asi do poloviny minulého století (Štelcl, Malina, 1975).
V rámci centra ERCA používaná metodika je vyvinuta ke studiu početnějších souborů štípané industrie. Typické kusy jsou určovány makroskopicky, někdy za použití lupy. Nejisté artefakty jsou následně prohlédnuty pod stereomikroskopem, když jsou předtím ponořeny do vody, případně je na ně nanesena voda jako imerzní kapalina. Takto prohlédnutá surovina se z hlediska barvy, čirosti nebo zakalení, inkluzí, pigmentace, mikrofosílií, nebo uzavřených silikátových minerálů srovnává s již určenými surovinami z primárních výchozů, které jsou uloženy ve srovnávací sbírce. Tato metodika umožňuje surovinové určení u převážné většiny analyzovaných artefaktů (Přichystal, 2009, 41).
V některých specifických případech, zejména pokud se nespokojíme s rámcovým určením suroviny, ale požadujeme zjištění přesného původu, je možné přistoupit k využití dalších petroarcheologických metod, jako je například studium petrografického výbrusu pod polarizačním mikroskopem, třísková metoda, analýza uzavřených fluidních inkluzí u minerálů SiO2, měření magnetické susceptibility příručním kapametrem (pro určení křemičitých zvětralin hadce, které obsahují zrna magnetitu), nebo stanovení zastoupení stopových prvků a vzácných zemin.
V rámci centra ERCA je za analýzy kamenné štípané industrie zodpovědný Mgr. Ondřej Mlejnek, Ph.D., který při určování použitých surovin spolupracuje s geology prof. RNDr. Antonínem Přichystalem, DSc. a Mgr. Petrem Gadasem, Ph.D. z Ústavu geologických věd Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity.

Literatura:
Přichystal, A., 2009: Kamenné suroviny v pravěku východní části střední Evropy. Brno: Masarykova univerzita.
Štelcl, J., Malina, J., 1975: Základy petroarcheologie. Brno: Univerzita J. E. Purkyně.

 

Jaspis nalezený na časněmezolitické lokalitě Městec/Ostrov nedaleko Uherska ve východních Čechách. Foto ve vodní imerzi pod stereomikroskopem: A. Přichystal.

 

Radiolarit typu Szentgál nalezený na časněmezolitické lokalitě Městec/Ostrov nedaleko Uherska ve východních Čechách. Foto ve vodní imerzi pod stereomikroskopem: A. Přichystal.