Mgr. Ondřej Mlejnek, Ph.D.

Mgr. Ondřej Mlejnek, Ph.D.

 

Koordinátor centra ERCA. Absolvent Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, oborů historie a archeologie. Postgraduální studium úspěšně dokončil v roce 2014 na Ústavu archeologie a muzeologie Filozofické fakulty Masarykovy univerzity v Brně. Absolvent několika zahraničních stáží (např. Vídeň, Lipsko) a exkurzí a pravidelný účastník odborných konferencí.

 

Zaměřuje se zejména na studium vývoje lidské společnosti ve střední Evropě v období paleolitu a mezolitu, konkrétně například na problematiku související s přechodem mezi středním a mladým paleolitem, vymizením posledních neandrtálců a příchodem prvních anatomicky moderních lidí, dále na sídelní strategie paleolitických obyvatel Moravy, na způsoby adaptace paleolitických lovců a sběračů na výrazné klimatické změny, jako byl například nástup posledního glaciálního maxima a v poslední době také na problematiku osídlení střední Evropy v období pozdního paleolitu a mezolitu. Pramenem ke studiu těchto témat jsou mu zejména nalezené soubory štípané industrie, ale stále více také paleoenvironmentální data získaná při spolupráci s přírodními obory.

 

V rámci centra ERCA má na starost zejména koordinaci zakázek a projektů. Z odborné činnosti jsou to analýzy štípané industrie včetně techno-typologického popisu, kresebné dokumentace a určení použité suroviny.

 

Kontakty:

 

 

Akademické profily