Vztah klimatu a násilí

Vztah klimatu a násilí

 

válečných a rituálních událostí minulosti

 

 

 

Tak, jako zrození, mír, pokoj a rovnováha, provázejí lidskou rasu od počátku věků akty násilí, válečnictví, konfliktů a v neposlední řadě také tradiční (nekrvavé i krvavé) rituály podepřené vírou, náboženstvím a ideologií té které doby. Archeologický záznam nás o těchto událostech spravuje opakovaně, a to v nejrůznějších úrovních od pravěkých jeskynních a skalních maleb až po psanou historií doložené střety, válečné události, oběti a obětiny. Zaznamenáváme je hned v několika sférách archeologického kontextu ať už nepřímo (ikonografie, součásti zbraní, zbraně, výzbroj a výstroj, písemné prameny) nebo přímo prostřednictvím mnoha archeologických nálezů a situací, jako jsou ne/pohřbení se stopami násilí (včetně zavražděného/zastřeleného světově proslulého „Ötziho“ v Tyrolských Alpách), hromadné pohřby v sídlištním, funerálním i sakrálním kontextu, zmasakrované lidské pozůstatky, doklady rituální antropofagie nebo přímé důsledky válečných nebo rituálních událostí (mj. kultovní/rituální scény a sakrální okrsky s krvavými oběťmi). Zde si jako katalyzátor předmětných jevů dokážeme představit mocenské a politické zájmy vládnoucích vrstev, boj o území, nadvládu, ale také třeba o vodu, potravu nebo zdroje a suroviny v zájmu přežití. Právě dokladům násilí, válečných a rituálních událostí v minulosti se chce věnovat navrhovaný projekt.

K základním cílům projektu patří zejména zodpovězení následujících výzkumných otázek: Ať už byly příčiny násilných aktů v minulosti jakékoliv, jsme schopni je na časové ose nějakým způsobem a dle určitých (předem daných) kritérií seřadit nebo dokonce (srovnáním klíčových regionů) kumulovat?  Můžeme je na základě současných poznatků časově ztotožnit s významnějšími nebo trvalejšími změnami klimatu? Cestou k zodpovězení této výzkumné otázky je shromáždění a vyhodnocení dostatečného množství multi-proxy dat ke klimatu a přírodnímu prostředí (paleoklimatická data, izotopy uhlíku, dusíku, kyslíku, stroncia, archeobotanická, paleoenvironmentální a archeoegenetická data, absolutní chronologie) odebráním vzorků jednak z výrazných archeologických a jednak ze srovnatelných paleoekologických kontextů a tyto vzájemně porovnat. Současně je zapotřebí studovat profil struktury dané společnosti s jejími návyky, subsistenčními i surovinovými strategiemi v konkrétním zkoumaném období. A z těchto poznatků třeba i dojít k poznání příčin a důvodů vzorců chování vedoucích k aktům např. rituálního násilí a dalších zkoumaných entit. Pokud by se podařilo prokázat, že kumulace sledovaných jevů a výkyvy klimatu se vzájemně protínají, znamenalo by to, že klimatické změny náleží do skupiny významných faktorů podněcujících a silně ovlivňujících chování člověka, a že jsou jedním z indikátorů a možná i spouštěčů (spouštěcích elementů) těchto v zásadě negativních (pre)historických událostí, ovlivňujících lidské dějiny mnohdy na značně dlouhou dobu.

Projekt umožní zmapování archeologicky doložených dokladů násilného chování způsobeného válečnými událostmi, případně rituálními důvody na území dnešní České republiky, což umožní srovnání s okolními zeměmi. Výstupem budou jak odborné publikace ve vědeckých časopisech, tak i prezentace této tématiky laické veřejnosti v podobě výstavy a cyklu přednášek pro veřejnost.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Horní Moštěnice – Příčky, lokalita na Přerovsku (epišňůrový kulturní komplex), příklad smrtelného zranění na lebce způsobeného úderem tupým předmětem. Autor: L. Šín.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mikulovice, lokalita ve východních Čechách z doby bronzové. Příklad zhojeného zranění na lebce způsobeného bodnutím ostrým předmětem. Autor: L. Šín.