Author: Ondřej Mlejnek

Analýzy stabilních izotopů (C,N a O) a stanovení poměru stronciových izotopů 87Sr/86Sr  je poměrně dlouhodobě používanými metodami v geochemii, geochronologii a geologii. Poměr stronciových 87Sr/86Sr se v geologii používá na datováni hlubinných vyvřelých hornin a na datování mořských sedimentů...

V rámci elektronové mikroskopie lze aplikovat v zásadě dvě rozdílné metody s využitím odlišného technického vybavení. Každá z těchto metod vyžaduje poněkud odlišný přístup, případně přípravu materiálů pro analýzy a následné výstupy....

Laboratoř rentgeno-fluorescenční spektrometrie (dále jen laboratoř XRF) je součástí Archeologického centra Olomouc již od září roku 2018. V současnosti laboratoř XRF disponuje jedním rentgeno-fluorescenčním spektrometrem Delta Dynamic XRF, BAS Rudice, ruční a stolní vrtačkou pro odběr vzorků a notebookem pro zpracování dat...